پروژه پارکت گردو (سایز استریپ)

صفحه اصلیصفحه نمونه کارپروژه پارکت گردو (سایز استریپ)

توضیحات:

پارکت گردوی اجراشده در این پروژه یکی از زیباترین پارکت‌های محصول پارفیکاست که از چوب گردوی ایرانی خطۀ کردستان جمع‌آوری، تهیه و تولید شده است.

کارفرما:

فروشگاه اکولایو

طراح:

سارا محمدی

مواد:

پارکت گردوی پارفیکا در سایز استریپ

Socials:
پروژه قبلی

پروژه پارکت بلوط بهارستان با نصب جناغی

پروژه بعدی

پروژه بلوط الواری (لواسان)

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب