صفحه نمونه کار

صفحه اصلینمونه کارها
  • پارکت آزاد

پروژه پارکت آزاد (الهیه)

  • پارکت بلوط

پروژه بلوط سایه‌روشن (شریعتی)

  • پارکت ساپلی

پروژه پارکت ساپلی (جمال‌آباد)

  • پارکت بلوط

پروژه دفتر سابق پارفیکا

  • پارکت بلوط

پروژه بلوط الواری (لواسان)

  • پارکت گردو

پروژه پارکت گردو (سایز استریپ)

  • پارکت بلوط

پروژه پارکت بلوط بهارستان با نصب جناغی

هگزافیکس؛ دنیای چسب و چوب